De optie van een doorstart kent vele valkuilen. Deze valkuilen moeten vooraf goed in kaart worden gebracht alvorens een doorstart daadwerkelijk uit te voeren. Een vroegtijdige inventarisatie van deze valkuilen is een absolute voorwaarde voor een succesvolle doorstart. Wanneer niet alle valkuilen zijn te vermijden of zijn op te lossen is de kans op een succesvolle doorstart uiterst gering.

Valkuilen bij doorstart

Ondernemers dienen alert te zijn op de volgende valkuilen.

 •  Het gezonde deel van de onderneming blijkt achteraf toch niet zo gezond te zijn.
 • Het business- en verdienmodel blijkt verkeerd of verouderd te zijn.
 • De doorstart is vóór het tijdstip van het faillissement gerealiseerd. De curator kan de doorstart aanvechten op grond van benadelingshandelingen (faillissementspauliana).
 • De doorstart is succesvol, maar de ondernemer wordt na de doorstart door de curator geconfronteerd met claims op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Bij de voorbereiding van de doorstart is de rechtspositionele situatie van sommige werknemers niet goed ingeschat.
 • De doorstart heeft teveel geld gekost.De curator heeft meerdere gegadigden tegen elkaar uitgespeeld en de ondernemer heeft   achteraf teveel betaald voor de doorstart.

Uit het lijstje valkuilen blijkt dat een succesvolle doorstart goed en tijdig voorbereid moet worden.En vooral financieel en strategisch goed doortimmerd in elkaar zitten. Als één van de hiervoor genoemde valkuilen op voorhand niet kan worden uitgesloten, is het raadzaam de doorstart niet uit te voeren. De kans op succes is dan uiterst gering!

Do’s en Don’ts

Do’s

 • Maak tijdig een doortimmerd overlevingsplan
 • Onderzoek de strategie en het business- en verdienmodel goed. Het gaat niet voor niets slecht
 • Het overlevingsplan dient gebaseerd te zijn op Lean + Mean thinking
 • Voorkom claims van bestuurdersaansprakelijkheid. Vermijd benadelingshandelingen
 • Informeer uitsluitend betrouwbare medewerkers die een sleutelpositie hebben
 • Zorg tijdig voor voldoende financiering. Denk hierbij ook aan het aantrekken van participanten
 • Informeer tijdig klanten en leveranciers die noodzakelijk zijn voor een succesvolle doorstart
 • Taxeer tijdig onroerende en roerende zaken die overgenomen moeten worden
 • Zorg dat de nieuwe juridische entiteit van de onderneming klaarstaat. Richt tijdig voor het faillissement een nieuwe bv op
 • Schakel op tijd een adviesteam van Doorstart.nl in

Don’ts

 • Taxeer onroerende en roerende zaken niet te laag
 • Vermijd het werken met bekende adviseurs. Zij hebben niet kunnen voorkomen dat het slecht gaat met de onderneming
 • Denk niet slimmer te zijn dan de beoogd curator. Die is getraind in het doorzien van trucs
 • Laat belangrijke stakeholders voor de doorstart, leveranciers, klanten en bank, niet in het ongewisse
 • Vermijd personele toezeggingen. Kies voor de kwalitatief beste medewerkers en stuur op een minimale bezetting
 • Haal voor het faillissement geen domme dingen uit, zoals het leeghalen van de onderneming. Dat tast het onderling vertrouwen aan dat nodig is om een snelle doorstart te kunnen realiseren
 • Voorkom onnodige irritaties in de communicatie met de beoogd curator. U zit in een dubbelrol in de communicatie met de curator. Als bestuurder van de oude onderneming en als potentiële koper van de boedel

Personeel en doorstart

De rechtspositie van werknemers is in het algemeen helder en duidelijk geregeld in situaties buiten een faillissement. De wet- en regelgeving inzake het gebruikelijke arbeidsrecht zijn dan van toepassing. Een overname van een onderneming buiten een faillissementssituatie houdt voor het personeel in dat van rechtswege de arbeidscontracten mee overgaan.

Die situatie verandert totaal wanneer er sprake is van een faillissement en dus ook bij een doorstart na een faillissement. Vandaar dat eerst een zogenaamd “technisch” faillissement moet zijn uitgesproken door de rechtbank alvorens een succesvolle doorstart kan worden gerealiseerd.

Uitgangspunt bij een doorstart is het gegeven dat de nieuwe onderneming in beginsel met een geheel schone lei kan beginnen. Het betreft immers een nieuwe onderneming zonder rechtspositionele banden met het oude bedrijf.

Let op: rechtspraak heeft op dit beginsel uitzonderingen gemaakt. Bij elke doorstart dient daarop gelet te worden.

Valkuilen doorstart met ex-werknemers

In het Personeelsplan van de doorstart is een selectie gemaakt van werknemers die een arbeidscontract aangeboden krijgen bij de doorstartende onderneming.

In dat Personeelsplan dient ook een afweging gemaakt te worden welke risico’s er kleven aan de ex-werknemers die een nieuw contract aangeboden krijgen. Voor die risico-inventarisatie zijn de navolgende regels van belang.

 •  De doorstarter kan geen tijdelijke arbeidsovereenkomst overeenkomen met een werknemer die bij het gefailleerde bedrijf een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had.
 •  Met een ex-werknemer die bij de doorstarter dezelfde werkzaamheden gaat vervullen mag geen proeftijd worden afgesproken.  Tenzij het gaat om een nieuwe functie met nieuwe verantwoordelijkheden.
 • De doorstarter is vrij in het overeenkomen van nieuwe arbeidsvoorwaarden.Een valkuil kan de inhoud van de koopovereenkomst van   de doorstarter en de curator zijn.Voorkomen moet worden dat aan de inhoud van die koopovereenkomst ex-werknemers rechten    kunnen ontlenen.
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de oude onderneming kan een vast contract zijn bij het doorstartende bedrijf. Het arbeidsverleden van ex-werknemers telt mee bij het bepalen van de rechtspositie van de werknemer bij het doorstartende bedrijf.
 • Het is onduidelijk of het arbeidsverleden van ex-werknemers meetelt bij het vaststellen van een toekomstige ontslagvergoeding. De Hoge Raad heeft hierover nog geen duidelijkheid verschaft. De lagere Rechtspraak heeft hierover een wisselende mening.De doorstarter dient met dit risico rekening te houden.

De belangrijkste conclusie die uit de jurisprudentie getrokken kan worden is dat ten aanzien van ex-werknemers in zijn algemeenheid niet in alle gevallen gesproken kan worden van het “doorstarten met een schone lei”.

In het “doorstart” Personeelplan dient hiermede dan ook rekening gehouden te worden.

Schakel Rescueteam in!

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven