Doorstart met Pre-pack

Sinds 2013 heeft een bedrijf in sommige regio’s de keuze om een Doorstart te realiseren met een Pre-pack. Wij noemen dat een flitsfaillissement of Doorstart Nieuwe Stijl. Dit is echter nog niet een wettelijke regeling die in geheel Nederland geldt.

Doorstart Oude Stijl

Bij deze methode is een Doorstart volledig voorbereid en uitgewerkt in een Doorstart Plan.Een draaiboek dat “uitgerold” kan worden wanneer de onderneming officieel failliet is verklaard en de rechtbank een curator heeft benoemd.Dit bewust aangevraagde faillissement wordt ook wel een zogenaamd “technisch faillissement” genoemd.De partij die wil doorstarten kan nu het Doorstart Plan met de curator bespreken.Althans die onderdelen van het plan waarvoor toestemming van de Curator en Rechter-Commissaris voor vereist is. Bij deze doorstart methode blijft het onzeker of de vereiste toestemming wel zal worden verkregen.Er kunnen immers meer kapers op de kust zijn die graag een doorstart willen realiseren.Ook is onzeker het tijdstip waarop de toestemming wordt verkregen.

Doorstart Nieuwe Stijl/Flitsfaillissement

Bij deze methode kan een gemaakt Doorstart Plan al getoetst worden voordat een faillissement officieel is uitgesproken.

Dat kan bij een zogenaamde Doorstart met Pre-pack. Dit wordt ook wel een flitsfaillissement genoemd.

Pre-pack/Flitsfaillissement methode en stille bewindvoerder

Een Doorstart kan voordat een faillissement officieel is uitgesproken “in het geheim” worden getoetst door de beoogde curator.Deze voorgestelde wettelijke regeling wordt de Pre-pack methode genoemd.En wordt door verschillende rechtbanken al toegepast.

Benoeming van deze beoogde curator-die ook wel stille bewindvoerder wordt genoemd-geschiedt op aanvraag door de Rechtbank. De “stille bewindvoerder” is dus nog niet een officieel benoemde “curator” en heeft ook geen wettelijke bevoegdheden.Die komen er pas wanneer in een later stadium ook daadwerkelijk het faillissement van het bedrijf zal worden uitgesproken.

De regeling van de pre-pack methode heeft als doel om “going concern” bij de beoogde curator( stille bewindvoerder) de optie van een doorstart van (een deel van) de onderneming “in het geheim” te kunnen toetsen op haalbaarheid en rechtmatigheid.In een fase dat het faillissement nog niet officieel is uitgesproken en in de publiciteit is gebracht. Dat voorkomt “goodwill” schade en kapitaalvernietiging als gevolg van het bekend zijn van het faillissement.

Met deze regeling wordt de haalbaarheid van een tijdig en goed voorbereide doorstart enorm vergroot. Mits het instrument door alle betrokken partijen goed wordt toegepast.

Faillissement en curator

Bij het uitspreken van een faillissement van een onderneming wordt door de Rechtbank een curator benoemd.

Dat is de beoogde curator/stille bewindvoerder als de onderneming gekozen heeft voor de pre-pack methode.De curator heeft vanaf dat moment wel wettelijke bevoegdheden.Is niet gekozen voor een pre-pack methode dan benoemd de Rechtbank bij het uitspreken van het faillissement een curator.De curator neemt het beheer van het vermogen over en is de enige persoon die namens de failliete onderneming nog handelend mag optreden. 

Een doorstart kan alleen gerealiseerd worden wanneer de curator instemt met de doorstart na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris. De Rechter -commissaris is een lid van de Rechtbank belast met het toezicht op curatoren.

Curator heeft tegenstrijdige belangen met een doorstart

De curator heeft als belangrijkste opdracht het te gelde maken van de failliete boedel.Een doorstart van het failliete bedrijf helpt de curator dat doel te realiseren.Vooral als er veel activa voor de doorstart overgenomen moet worden.

De curator heeft dus belang bij een zo hoog mogelijke prijs van de over te nemen activa.De doorstarter wil uiteraard een zo laag mogelijke prijs betalen.Tegenstrijdige belangen derhalve.

Naast het te gelde maken van de boedel moet de curator ook onderzoeken of de bestuurders van het gefailleerde bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan “onbehoorlijk bestuur”. In het bevestigende geval worden er “claims” bij de bestuurders neergelegd die vanzelfsprekend zeer negatief kunnen doorwerken op een gerealiseerde doorstart.

De ervaring leert dat curatoren nooit bereid zijn om vooraf een verklaring af geven dat zij zullen afzien van het aansprakelijk doen stellen van bestuurders op grond van onbehoorlijk bestuur wanneer dat onverhoopt aan de orde zou kunnen zijn. Met die onzekerheid moet bij elke doorstart waar oud-bestuurders bij betrokken zijn altijd rekening worden gehouden.

Een reden des te meer om bij de voorbereiding van een doorstart ook altijd de risico’s van “onbehoorlijk bestuur” goed te inventariseren en in te schatten.

Voorbereiding Pre-pack/Flitsfaillissement is maatwerk

  1. Alvorens een Pre-Pack aan te vragen moet een compleet Doorstart Plan zijn gemaakt en tot in detail zijn uitgewerkt. Het Plan moet immers direct in zijn geheel besproken en beoordeeld worden door de “stille bewindvoerder/beoogde curator.
  2. Bij instemming zal het Doorstart Plan vervolgens direct moeten worden geïmplementeerd en worden uitgevoerd.
  3. Deskundige hulp en begeleiding vooraf en tijdens de onderhandelingen met de “stille bewindvoerder” vergroten de kans op een succesvolle doorstart.
  4. De multidisciplinaire samenstelling van onze Adviesteams is op dit maatwerk afgestemd!

 

 

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven