Doorstart maken

Wat is een doorstart?

De term “doorstart” wordt gebruikt als een bedrijf direct na een faillissement in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Het begrip “doorstart” roept bij ondernemers positieve emoties op.Maar voor crediteuren en werknemers die achterblijven in een faillissement wordt het woord nog altijd geassocieerd met benadeling. “Doorstart” is dan ook een beladen begrip.

 • “Doorstart” gebruiken wij als een verzamelnaam voor alle oplossingen die gericht zijn op het veranderen van een ongezonde situatie van een onderneming in een gezonde situatie. Een verandering van discontinuïteit van het bedrijf in continuïteit. Met als belangrijke  tussenstap een faillissement. Of anders gezegd; het voortzetten van gezonde levensvatbare onderdelen van een bedrijf nadat een faillissement is uitgesproken. Vaak met achterlating van de schulden in de faillissementsboedel.

En dat niet om schuldeisers te benadelen. Maar wel om met een “schone lei” gezonde bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten. Een doorstart voorkomt onnodig kapitaalverlies en het definitief verdwijnen van alle arbeidsplaatsen als gevolg van een faillissement.

Ondernemen in zwaar weer

ondernemen in zwaar weerDe term “ondernemen in zwaar weer” wordt  gebruikt voor bedrijven waarvan de continuïteit niet meer geborgd is. De onderneming verkeert in een crisis. Veel ondernemers onderkennen een crisis vaak te laat. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat ondernemers belangrijke karaktereigenschappen met elkaar gemeen hebben. Ze zijn vaak stronteigenwijs en eigenzinnig. En die eigenschappen zijn noodzakelijk om als ondernemer succesvol te kunnen zijn. Maar die eigenschappen hebben ook een keerzijde. Ze zijn  “dodelijk” wanneer de onderneming in een crisis verzeild is geraakt. Dan veroorzaken eigenzinnigheid en eigenwijsheid een “verkokering” op de realiteit. En dat is vanuit ondernemingsperspectief gevaarlijk. Te lang wordt dan gewacht op het inschakelen van deskundige hulp om de crisis gezamenlijk te lijf te kunnen gaan.

De crisis kan worden veroorzaakt door:

 • Verouderd business- en verdienmodel
 • Toenemende concurrentie door online aanbieders
 • Veranderende markten
 • Teruglopende omzetten en/of marges
 • Stijgende productiekosten
 • Toename indirecte kosten
 • Dalende productiviteit
 • Stijgende voorraden
 • Hoog ziekteverzuim
 • Toenemend crediteurensaldo
 • Verliesfinanciering
 • Liquiditeitsproblemen

Als meerdere van de hiervoor omschreven factoren op een onderneming van toepassing zijn, verkeert de onderneming in zwaar weer. En is het inschakelen van externe deskundige hulp geboden. Immers ” vreemde ogen dwingen” en dat is het beste medicijn om een versterking van de “tunnelvisie” op de realiteit van het bedrijf te kunnen stoppen.

Dreigend faillissement

Dreigend Faillissement De situatie van ondernemen in zwaar weer kan soms snel omslaan in een situatie van een dreigend faillissement. Effectief ingrijpen is dan zeker gewenst om een faillissement (nog) af te kunnen wenden.

Een situatie van een dreigend faillissement kan worden herkend aan de navolgende waarschuwingssignalen.

 • Aanhoudende verliezen
 • Een sterke afname van het eigen vermogen / toename van een negatief eigen vermogen
 • Verliesfinanciering
 • Verzwakking van de balans
 • Liquiditeitskrapte en volgetrokken kredietlijnen
 • Negatieve kasstromen

Het allerbelangrijkste waarschuwingssignaal is het gevoel of de wetenschap dat de ondernemer  “de grip” op de onderneming kwijt is. De onderneming is “speelbal” geworden van de omstandigheden en van derden.Zoals de bank, leveranciers en de afnemers.De onderneming is feitelijk een stuurloos schip geworden.

Als deze situatie aan de orde is zal een daadwerkelijk faillissement nog slechts een kwestie van tijd zijn.

Overlevingsplan na een doorstart scan

Overlevingsplan doorstartOndernemen in zwaar weer maakt het noodzakelijk dat een goed overlevingsplan wordt opgesteld. Maar dan wel nadat een doorstart scan is gemaakt. Deze scan maakt inzichtelijk of het maken van een overlevingsplan nog kans van slagen heeft.

Grondslag voor dat overlevingsplan is een grondig interne en externe analyse van de onderneming.Aan de hand waarvan oplossingsrichtingen kunnen worden vastgesteld.

Maar nog belangrijker is het herijken van het tot nu toe gehanteerde business- en verdienmodel van de onderneming. Het economisch landschap is immers definitief veranderd.

Ter vermijding van bedrijfsblindheid verdient het aanbeveling de interne en externe analyse (SWOT) uit te laten voeren onder leiding van een externe deskundige.Die gespecialiseerd is in crisis- en verandermanagement. En die gewend is te werken op basis van de werkwoorden “denken en doen”. En dat niet vanuit bedreigingen maar vanuit kansen!

De navolgende deelonderzoeken moeten minimaal uitgevoerd worden.

 • Strategisch onderzoek. Is de gevoerde strategie goed of dient de strategie van de onderneming aangepast te worden?
 • De analyse van de markt, inclusief concurrentieverhoudingen.
 • Een analyse van de afnemers, in het bijzonder afnemers waaraan daadwerkelijk geld wordt verdiend.Zijn hun behoeften veranderd?
 • Een analyse van de producten en/of diensten. Wat zijn winstdragers en welke producten zijn verouderd.
 • Een onderzoek naar de belangrijkste leveranciers.
 • Een omgevingsanalyse. Welke omgevingsfactoren zijn van invloed op de onderneming. Let daarbij ook op veranderende wet- en regelgeving.Maar ook op het veranderende economisch landschap.
 • Een analyse over de kwaliteit van uw medewerkers. Is er een overschot aan personeel? En een tekort aan kwalitatief andersoortig personeel?
 • Een gedegen financiële analyse, inclusief een realistische liquiditeitsplanning.

Herstructureren

Uit het Overlevingsplan blijkt in welke situatie de onderneming zich daadwerkelijk bevindt.

Het Overlevingsplan moet antwoord geven op de vraag hoe een herstructurering het beste kan worden uitgevoerd.

Buiten een faillissement is een herstructurering onder de volgende voorwaarden mogelijk;

 • de onderneming heeft nog voldoende financiële buffers en tijd om een reorganisatie uit te voeren
 • een reorganisatie kan in de tijd gezien snel worden gerealiseerd zonder al teveel financiële nadelen
 • de transitie naar een ander organisatiemodel kan zonder al teveel “weerstand” worden gerealiseerd

Als uit het Overlevingsplan blijkt dat een herstructurering van de onderneming alleen gerealiseerd kan worden na een uitgesproken faillissement zal het instrument van een doorstart in beeld komen.

Een Doorstart is dus ook een goede optie wanneer reorganisaties te lang duren of op teveel weerstand stuiten.

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven